Plusport

Historie
Hoe kun je e-learning cursuspakketten via internet opzetten als je één van de eersten bent die hiermee aan de slag gaat? Dat is de vraag die PlusPort oprichters Ron Bruijn en Yvonne Loef elkaar elf jaar geleden stelden. Ron vanuit zijn expertise op het gebied van bandbreedte en internet bij KPNQwest en Yvonne vanuit de opleidingen kant.

Tijdens de oprichting in november 2003 was het internet niet zo ingeburgerd, zoals dat tegenwoordig het geval is. Yvonne en Ron kwamen tot de conclusie dat iemand een intrinsieke motivatie moest hebben om online te willen leren in plaats van in een klas te zitten. Terugkijkend, was dan ook telkens de vraag als wij een nieuw product lanceerden: “What’s in it for me?”. E-learning cursuspakketten moesten goedkoop en goed zijn en direct te starten. Het mocht geen boek zijn, maar moest veel meer brengen.

De eerste stap op de markt
Een certificaat of diploma om je werk te kunnen doen, bleek een goede motivatie. Toen VCA certificering een steeds belangrijkere rol ging spelen op het gebied van veilig werken, hebben we ons eerste product gelanceerd: de VCA cursus via internet. Niet de hele dag naar iemand luisteren die uit eigen werk voorleest of boeken lezen, maar interactieve trainingsmodules doorlopen, inclusief vragen, voorbeelden voor veilig gedrag, toetsen, en vooral geluid en opdrachten.

De eerste drie jaar was het heel moeilijk om opdrachtgevers te overtuigen van de voordelen van online leren. Deels doordat er maar weinig bekend was over deze leermethode, maar ook omdat men niet geloofde dat operationele medewerkers dit zouden kunnen. Natuurlijk hielden we vol en bleken steeds meer klanten bereid om, dankzij de enorme kostenbesparing en effectiviteitverbetering, de gok te wagen. En met succes!

Van 2003 tot op heden zijn ruim 90.000 kandidaten succesvol door ons opgeleid voor een van de e-learning veiligheidstrainingen die we via internet op onze direct-websites aanbieden. En daar zijn we trots op!

Website: https://plusport.com/

History

How can you set up e-learning course packages via the Internet if you are one of the first to get started? That is the question that PlusPort founders Ron Bruijn and Yvonne Loef asked each other eleven years ago. Ron asked that himself from his expertise in the field of bandwidth and internet at KPNQwest and Yvonne from the educational side.

During the establishment in November 2003, the internet was not as established as it is today. Yvonne and Ron came to the conclusion that someone had to have an intrinsic motivation to want to learn online instead of being in a class. Looking back, the question was always when we launched a new product: “What’s in it for me?”. E-learning course packages had to be cheap and good and to start immediately. It could not be a book, but had to bring much more.

The first step on the market

A certificate or diploma to be able to do your work proved to be a good motivation. When VCA certification started to play an increasingly important role in the field of safe working, we launched our first product: the VCA course via the internet. Not listening to someone reading from their own work or reading books all day, but going through interactive training modules, including questions, examples of safe behavior, testing, and especially sound and assignments.

The first three years it was very difficult to convince clients of the benefits of online learning. Partly because little was known about this learning method, but also because people did not believe that operational employees could do this. Of course we persisted and more and more customers were willing to take the gamble, thanks to the enormous cost savings and improvement in effectiveness. And not with great success!

From 2003 to the present, more than 90,000 candidates have been successfully trained by us for one of the e-learning safety training courses that we offer on our direct websites via the internet. And we are proud of that!

Website: https://plusport.com/

white gradient