Heijmans

[:nl]

Profiel

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Sinds 1923

Heijmans gaat terug tot 1923, toen Jan Heijmans in Rosmalen zijn stratenmakersbedrijf startte. In die tijd vernieuwend door als één van de eersten te starten met bitumineuze wegverhardingen. De naoorlogse wederopbouw geeft volop kansen te groeien, door het herstellen en aanleggen van wegen en vliegvelden. In 1993 krijgt Heijmans een notering aan de Amsterdam Exchanges. Daarmee is verdere groei mogelijk. Tegenwoordig creëert Heijmans ruimte door vernieuwende ideeën te lanceren en kleur te bekennen in de markt.

Contouren van morgen

Uiteindelijk kunnen ideeën en oplossingen meer waarde genereren voor klanten, als ze ook goed zijn voor de leefomgeving. Als bouwer kunnen we juist daar het verschil maken. Logisch dan ook dat we er naar streven waardecreatie en maatschappelijke relevantie samen te brengen. Door gebouwen te realiseren die energie opleveren, in plaats van kosten. Plannen te ontwerpen die ruimte besparen en functies combineren en materialen her te gebruiken.

[:en]

Company profile

Heijmans is a listed company that combines activities related to property development, building & technology, roads and civil engineering in the areas living, working and connecting. Our constant focus on quality improvements, innovation and integrated solutions enables us to generate added value for our clients. Heijmans realises projects for private consumers, companies and public sector bodies, and together we are building the spatial contours of tomorrow.

1923

Heijmans dates back to 1923 when Jan Heijmans started his roadworks company in Rosmalen. Already innovative at the time as one of the very first to start using bituminous road surfaces. The post-war reconstruction provided plenty of opportunities for growth, through the repair and laying of roadways and airfields. In 1993, Heijmans was listed on the Amsterdam Exchanges. This made further growth possible. Today Heijmans is creating space by launching innovative ideas and showing its colour in the market.

Contours of tomorrow

Ultimately ideas and solutions can create added value for clients, if they are also good for the living environment. As builders that is exactly where we can make a difference. Therefore we strive to combine creating value and social relevance. By creating buildings that produce energy instead of spending it. By designing plans that save space and combine functions and by re-using materials. Therefore many of our products and services add value instead of abstract it.

[:]

white gradient